logo-nieuw-transparant
Voorwaarden

v.o.f. duw- en sleepdienst A. Kapitein en Zonen hierna te noemen Kapitein Maritiem

WERKSCHEPEN, SLEEPBOTEN, DUWBOTEN, MATERIEEL EN PERSONEEL WORDEN UITSLUITEND BESCHIKBAAR GESTELD VOLGENS DE NAVOLGENDE VOORWAARDEN:

a) Voor het slepen, duwen en assisteren van en het verlenen van diensten aan drijvende voorwerpen als bokken, bakken, elevators, kranen, enz. alsmede drijvende voorwerpen die wel over eigen voortstuwings- en/ of manoevremiddelen beschikken, doch deze tijdens het slepen, assisteren en het verlenen van diensten, niet aanwenden, op de bepalingen van de “algemene sleepconditiën” gedeponeerd ter Griffe Arrondissementsrechtbank te Rotterdam 1946.

b) Voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan schepen, welke geheel of in hoofdzaak tot de vaart ter zee zijn bestemd, anders dan bedoeld onder a), gelden de “ Nederlandse sleepdienst conditiën 1951”.

c) Voor het slepen en assisteren van en het verlenen van diensten aan alle andere sleepschepen, gelden de “Sleepconditiën 1965”.

d) Voor het duwen en het verlenen van alle andere diensten aan en/ of aan boord van duwbakken – voor zover niet vallende onder het begrip hulpverlening en behoudens speciaal overeen te komen aan andere condities voor het Bagger- en Aannemingsbedrijf, de “Algemene Conditiën 1994”.

e) Voor het assisteren van duweenheden, gelden de “Conditiën Voor Het Assisteren Duweenheden”.

f) Voor verhuur of gebruik van pontons of dekschuiten, gelden de “Dekschuiten Gebruiksvoorwaarden 1961”.

g) Voor het gebruik van drijvende bokken, gelden de “Bokken Gebruiksvoorwaarden 1979”.

h) Voor het vervoer van goederen aan boord van een ponton, dekschuit of schip, gelde de “BevrachtingsVoorwaarden 1991” , waarbij de lading door de opdrachtgever verzekerd is met uitsluiting van regres op Kapitein Maritiem.

i) Voor hulpverlening gelden de “Bergingsconditiën 1958” (aangepast op 7 februari 1974)

j)  Voor de huur en verhuur van sleep- en duwboten bij aannemingswerken, baggerwerken, bijzondere transporten, zand- en grindvervoer (bakken, bokken, kranen, enz.) voor zowel slepen als duwen, gelden de “Huurvoorwaarden sleep- en duwboten Baggerbedrijf 1994”.

k) Op kraanwerkzaamheden zijn van toepassing de “Algemene Voorwaarden voor de uitvoering van opdrachten door kraanexploitanten 1991”.

l) Bewaarneming van goederen geschiedt op de “Algemene voorwaarden voor opslag, bewaring en aflevering van goederen” 

( Rotterdamse Opslagvoorwaarden)

ALLE CONDITIES GEDEPONEERD TER GRIFFE VAN DE ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ROTTERDAM. 

EEN EXEMPLAAR VAN DEZE CONDITIES WORDT OP VERZOEK TOEGEZONDEN. 

VAN ALLE GENOEMDE CONDITIES EN VOORWAARDEN GELD STEEDS DE NIEUWSTE VERSIE. 

 

VERZEKERING :

Een transportverzekering voor de vervoerde goederen is nimmer in de vrachtprijs inbegrepen en dient door de opdrachtgever voor eigen rekening te worden afgesloten. Het recht van regres op Kapitein Maritiem dient te worden uitgesloten.

BEMIDDELING:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen treedt Kapitein Maritiem uitsluitend als bemiddelaar op wanneer de onder de letters 

a) t/m l) genoemde werkzaamheden niet door haar maar, met of zonder medeweten van de opdrachtgever c.q. besteller, via haar bemiddeling door derden wordt verricht en ongeacht door wie de opdrachtgever, c.q. besteller voor de betaling daarvan word belast.

BETALING:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van onze fakturen te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum. 

Voor eerder gedane betalingen worden geen korting verleend. Bij overschrijding van de betalingstermijn, komen incasso-, vervolgings- en gerechtskosten wegens wanbetaling geheel ten laste van de opdrachtgever c.q. besteller.

Bovendien is de opdrachtgever c.q. besteller voor de te late betaling 3 % rente per maand verschuldigd.